Αρχική » 2019 » Δεκέμβριος

Αρχείο μηνός Δεκέμβριος 2019

Επικοινωνία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γρεβενά)

ΠΜΣ “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ”

6ο ΧΛΜ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης

Τ.Κ. 51100

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ email
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 2461068148 nasimopoulos@uowm.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2462061605 dnikolaou@uowm.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΔΩΝΑΣ 2462061614 mba-gre@uowm.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΙΝΑ ΚΕΣΙΔΟΥ 2462061604 mba-gre@uowm.gr

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (Master in business Administration – MBA in Management Information Systems).

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (Master in business Administration – MBA in Management Information Systems).

Αντικείμενο – Σκοπός

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την κατανόηση της ανάπτυξης, της χρήσης και της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής στο περιβάλλον των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων ικανών να παρακολουθούν τις ραγδαίες εξελίξεις και καινοτομίες των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες με αιχμή το Διαδίκτυο, τα ασύρματα δίκτυα, και τη ψηφιακή τηλεφωνία μετασχηματίζουν τον κόσμο των επιχειρήσεων αναπτύσσοντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλάζοντας τις ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες αλλά και τις σχέσεις τους με πελάτες και προμηθευτές ενώ παράλληλα επηρεάζουν την πρακτική αλλά και τη θεωρία των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

Η προσέγγιση του ΠΜΣ είναι διεπιστημονική και αναπτύσσεται σε δύο άξονες: τα Πληροφοριακά Συστήματα και την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων όπως αυτή ασκείται πλέον στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επομένως, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στην εταιρική διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφοριών.

Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχημένη εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα και μετά από έγκριση και προφορική εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή. Στους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος απονέμεται ό τίτλος «Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» και αγγλικό τίτλο «Master in Business Administration in Management Information Systems».

Κατηγορίες πτυχιούχων

Το ΠΜΣ θα δέχεται φοιτητές που έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό επαρκούς ικανότητας στην ομιλία και τη γραφή της αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δύναται να εξεταστούν ώστε να καθοριστεί η επάρκεια τους στην ομιλία και τη γραφή της αγγλικής γλώσσας. Η εμπειρία σε διοικητικές θέσεις θα πρέπει να θεωρείται ως ένα επιπλέον προσόν για την επιλογή των υποψηφίων. Η ΕΔΕ δύναται να ορίσει πρόσθετες απαιτήσεις εισδοχής. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών θα προσδιοριστούν από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΠΜΣ. Η διεκπεραίωση των αιτήσεων και η απόφαση για την εγγραφή των φοιτητών στο ΠΜΣ είναι αποκλειστική ευθύνη της ΕΔΕ.

Χρονική διάρκεια

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι συνολικά δεκατέσσερις (14) μήνες (60 διδακτικές εβδομάδες – εντατικό Μ.Π.Σ.) και κατανέμεται σε τρεις (3) περιόδους εκ των οποίων η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώνει το ΠΜΣ σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να αναστείλει μέχρι ένα (1) έτος την φοίτηση του εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από την ΕΔΕ. Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για έξι (6) ακαδημαϊκά έτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (Α΄ 148). Η συνεργασία των Τμημάτων και η λειτουργία του ΠΜΣ μπορεί να παραταθεί με ανανέωση της μεταξύ τους συμφωνίας.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ5/89656/Β3 (ΦΕΚ 1466/13-8-2007, τ. Β΄), τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά περίοδο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.

1ο  Εξάμηνο ( 1st SEMESTER):

Α/Α Υποχρεωτικά μαθήματα (compulsory courses) Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Στρατηγικό Μάνατζμεντ (Strategic management) 5
2 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) 5
3 Στατιστική Επιχειρήσεων (Business statistics) 5
4 Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (e-marketing) 5
5 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management of Information Systems) 5
6 Σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορικής στις επιχειρήσεις και την οικονομία (Modern IT applications in business and economy) 5
Σύνολο (total) 30

 

 

2ο  Εξάμηνο ( 2nd SEMESTER):

Α/Α Υποχρεωτικά μαθήματα (compulsory courses) Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
7 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Databases Management Systems) 5
8 Δίκτυα Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer networks) 5
9 Εφαρμογές στις επιχειρήσεις συστημάτων Enterprise Resource Planning – Computer Integrated Manufacturing (ERP –CIM) 5
Επιλογή τριών από τα παρακάτω (three of the following)
10 Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο (Information systems and the Internet) 5
11 Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications Development) 5
12 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied econometrics) 5
13 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) 5
14 Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, (Contemporary Issues in Business Administration: Business Ethics, Corporate Governance, Corporate Strategy) 5
Σύνολο (total) 30

 

  3 ο  Εξάμηνο Σπουδών (3rd SEMESTER):

Υποχρεωτικά μαθήματα (compulsory courses) Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) 30
Σύνολο (total) 30

 

 

 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των δύο τμημάτων και των σχολών που ανήκουν θα αποτελέσει το ακαδημαϊκό προσωπικό που θα στελεχώσει το ΠΜΣ. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές.

Προσωπικό

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 2.900,00 ευρώ συνολικά για όλο το πρόγραμμα σπουδών.
Τυχόν χορηγίες δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα θα δοθούν με τη μορφή υποτροφιών ή βραβείων στους φοιτητές.

ΦΕΚ

Κατεβάστε από εδώ το ΦΕΚ ίδρυσης του Μεταπτυχιακού.

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι φοιτητές έπειτα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους εκπαιδευτικούς ώστε να κατοχυρώσουν κάποιο θέμα.

Ο επιβλέπων εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να καταθέσει (τυπωμένο και υπογεγραμμένο) στη γραμματεία του τμήματος ειδικό έντυπο, με το οποίο αναθέτει κάποιο θέμα διπλωματικής εργασίας σε φοιτητή. Ένα αντίγραφο της ανάθεσης πρέπει να δώσει ο επιβλέπων και στον φοιτητή.

Ο φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει την διπλωματική εργασία του και να την παρουσιάσει ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΗΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ. Συγκεκριμένα:
– εάν ξεκίνησε την διπλωματική στην αρχή του Χειμερινού εξαμήνου, πρέπει να την παρουσιάσει πριν το τέλος της εξεταστικής του Φεβρουαρίου,
– εάν ξεκίνησε την διπλωματική του στην αρχή του Εαρινού εξαμήνου, θα πρέπει να την παρουσιάσει πριν το τέλος της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.
Ο φοιτητής πρέπει να παραδώσει στον επιβλέποντα ΕΓΚΑΙΡΩΣ την εργασία ώστε να έχει τον απαραίτητο χρόνο να ελέγξει την εργασία, να προτείνει τυχόν διορθώσεις και να κανονίσει την εξέτασή της από 3μελή επιτροπή.

Εννοείται ότι ο φοιτητής συνεργάζεται στενά με τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό ο οποίος παρακολουθεί συνεχώς την πορεία της εργασίας και συμβουλεύει τον φοιτητή. Επίσης ο επιβλέπων ορίζει στον φοιτητή πότε πρέπει να του παραδώσει την εργασία ώστε να έχει τον χρόνο να την αξιολογήσει εγκαίρως. Ο επιβλέπων καθορίζει τι θα περιλαμβάνει η εργασία, πως θα είναι γραμμένη, τι πρέπει να περιέχει ώστε να είναι επιτυχής, κάθε πότε ο φοιτητής θα ενημερώνει τον επιβλέποντα για την πορεία της εργασίας, κλπ.
Φαινόμενα όπου ο φοιτητής “εξαφανίζεται” για ένα ή περισσότερα εξάμηνα και έπειτα εμφανίζεται, πολλές φορές τελευταία στιγμή, ζητώντας να εξεταστεί είναι απαράδεκτα.

Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν προλάβει να τελειώσει την εργασία του μέσα σε 1 ακαδημαϊκό εξάμηνο, μπορεί να ζητήσει παράταση από τον επιβλέποντα. Ο επιβλέποντας δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει παράταση. Εάν συμφωνήσει να δώσει παράταση, τότε πρέπει να καταθέσει στη γραμματεία του τμήματος ειδικό έγγραφο όπου θα αναφέρει μέχρι πότε δίνει παράταση στον φοιτητή ώστε να τελειώσει την εργασία του. Ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου πρέπει να δώσει και στον φοιτητή, ώστε να είναι ενήμερος. Με αυτό το έγγραφο ο εκπαιδευτικός ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ να υποστηρίξει τον φοιτητή στην εργασία που του ανέθεσε, καθώς και να την εξετάσει, ακόμη κι αν έχει λήξει η σύμβασή του με το τμήμα.
Εάν δεν συμφωνηθεί παράταση, ο φοιτητής χάνει το θέμα και πρέπει να πάρει νέο από άλλο εκπαιδευτικό στην αρχή του επόμενου εξαμήνου.
Επίσης, αν ο επιβλέπων ή ο φοιτητής δεν είναι ικανοποιημένοι από την μεταξύ τους συνεργασία, μπορούν να ακυρώσουν την ανάθεση της διπλωματικής. Και σε αυτή την περίπτωση ο φοιτητής θα πρέπει να αναλάβει νέο θέμα στην αρχή του επόμενου εξαμήνου. Η γραμματεία του τμήματος πρέπει να ενημερωθεί για την ακύρωση της διπλωματικής.

Όταν ο επιβλέπων εκπαιδευτικός εγκρίνει το αίτημα του φοιτητή για παρουσίαση της διπλωματικής του, βρίσκει άλλους 2 εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα αποτελέσουν την 3μελή επιτροπή εξέτασης της διπλωματικής εργασίας. Σε συνεννόηση με τον εξεταζόμενο φοιτητή συμφωνούν για την ημέρα και ώρα παρουσίασης της διπλωματικής. Ο επιβλέπων τότε πρέπει να στείλει σχετική ανακοίνωση στη Γραμματεία του τμήματος ώστε να ενημερωθεί κάθε ενδιαφερόμενος για την ημέρα, ώρα και τόπο παρουσίασης. Η παρουσιάσεις των διπλωματικών είναι υποχρεωτικά ανοιχτές για παρακολούθηση στο κοινό (δηλαδή ο καθένας μπορεί να παρακολουθήσει).

Ο φοιτητής την ημέρα της παρουσίασης δίνει στον επιβλέποντα ένα αντίτυπο της διπλωματικής, μαζί με έναν δίσκο CD ή DVD που θα περιέχει το κείμενο της διπλωματικής σε μορφή pdf, καθώς και ότι άλλα αρχεία ή στοιχεία περιλαμβάνει η εργασία. Στο CD ή DVD πρέπει να αναγράφεται με μαρκαδόρο ή τυπωμένα:
– Η φράση “ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ”,
– το όνομα του τμήματος (ΑΕΙ Δυτ. Μακεδονίας – Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων…),
– ο τίτλος της διπλωματικής,
– το όνομα και αριθμός μητρώου του φοιτητή,
– το όνομα του επιβλέποντα,
– η χρονιά παρουσίασης (πχ Μάρτιος 2012).

Το αντίτυπο, μαζί με το CD ή DVD, και με το συμπληρωμένο ειδικό έντυπο-βαθμολόγιο παραδίδονται ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ (και όχι από τον φοιτητή) στη γραμματεία του τμήματος, ΜΕΤΑ την επιτυχή εξέταση της διπλωματικής εργασίας.

Σε περιπτώσεις όπου η διπλωματική ανατέθηκε σε 2 φοιτητές (σαν ομάδα), αυτοί βαθμολογούνται χωριστά και στη Γραμματεία κατατίθενται διαφορετικά βαθμολόγια για τον καθένα τους.

Από τους παρακάτω συνδέσμους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να “κατεβάσουν” τα έντυπα:

  1. Ανάθεσης διπλωματικής
  2. Εξέτασης διπλωματικής
  3. Υπεύθυνη Δήλωση Λογοκλοπής

Διδάσκοντες

Ασημόπουλος Νικόλαος
Καθηγητής
Ψηφιακά Συστήματα
Email: asimopou@uowm.gr
Τηλ.: 24610 68277, 276
Τηλ.: 2461068000 – 1233
Βιογραφικό Σημείωμα (Σ-Ο )
Curriculum Vitae (Br – F )

 

Κοντέος Γεώργιος
Αναπλ. Καθηγητής
Οικονομική Ανάλυση
Email: gkonteos@uowm.gr
Τηλ.: 24620 61624
Βιογραφικό Σημείωμα (Σ –Ο )
Curriculum Vitae (Br – F )

 

Συνδουκάς Δημήτριος
Επίκ. Καθηγητής
Προγραμματισμός Η/Υ και Ανάλυση Συστημάτων
Email : dsyndoukas@uowm.gr
Τηλ.: 24620 61622
Τηλ.: 2461068000 – 3007
Βιογραφικό Σημείωμα (Σ –Ο )
Curriculum Vitae (Br – F )

 

Γουνόπουλος Ηλίας
Επίκ. Καθηγητής
Ψηφιακές δεξιότητες, Ηλεκτρονική μάθηση, Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
Βιογραφικό Σημείωμα
Email: egounopoulos@uowm.gr
Τηλ.: 24620 61625
Τηλ.: 2461068000 – 3009
Βιογραφικό Σημείωμα (Σ-Ο )
Curriculum Vitae (Br – F)

 

Κοκκώνης Γεώργιος
Επίκ. Καθηγητής
ΙοΤ, Haptics, Network Protocols
Email : gkokkonis@uowm.gr
Τηλ.: 24620 61626
Τηλ.: 2461068000 – 3003
Βιογραφικό Σημείωμα (Σ-Ο )
Curriculum Vitae (Br – F )

 

Κώντσας Σταμάτης
Επίκ. Καθηγητής
Εφαρμοσμένη Οικονομική
Email : skontsas@uowm.gr
Τηλ.: 24620 61619
Βιογραφικό Σημείωμα (Σ-Ο )
Curriculum Vitae (Br – F )

 

 

Γιανναράκης Γρηγόρης
Επίκ. Καθηγητής
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Email: ggiannarakis@uowm.gr
Τηλ.: 24620 61623
Βιογραφικό Σημείωμα
Curriculum Vitae

 

 

Αυλογιάρης Γεώργιος
Έκτα. Καθηγητής
Στατιστική
Email: avlo2000@yahoo.gr
Βιογραφικό Σημείωμα
Curriculum Vitae

 

Μαθήματα νέου κύκλου Σπουδών

Διατμηματικό ΜΠΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση  Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

1ο  Εξάμηνο ( 1st SEMESTER):

Α/Α Υποχρεωτικά μαθήματα (compulsory courses) Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Στρατηγικό Μάνατζμεντ (Strategic management) 5
2 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) 5
3 Στατιστική Επιχειρήσεων (Business statistics) 5
4 Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (e-marketing) 5
5 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management of Information Systems) 5
6 Σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορικής στις επιχειρήσεις και την οικονομία (Modern IT applications in business and economy) 5
Σύνολο (total) 30

 

 

2ο  Εξάμηνο ( 2nd SEMESTER):

Α/Α Υποχρεωτικά μαθήματα (compulsory courses) Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
7 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Databases Management Systems) 5
8 Δίκτυα Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer networks) 5
9 Εφαρμογές στις επιχειρήσεις συστημάτων Enterprise Resource Planning – Computer Integrated Manufacturing (ERP –CIM) 5
Επιλογή τριών από τα παρακάτω (three of the following)
10 Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο (Information systems and the Internet) 5
11 Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications Development) 5
12 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied econometrics) 5
13 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) 5
14 Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, (Contemporary Issues in Business Administration: Business Ethics, Corporate Governance, Corporate Strategy) 5
Σύνολο (total) 30

 

  3 ο  Εξάμηνο Σπουδών (3rd SEMESTER):

Υποχρεωτικά μαθήματα (compulsory courses) Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) 30
Σύνολο (total) 30